Algemene Voorwaarden

Algemeen:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Whitney’s Beauty Addicts en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Afspraken:

 • Gelieve geen derden mee te nemen dus ook geen kinderen mits anders overeengekomen.
 • De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Whitney’s Beauty Addicts doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Whitney’s Beauty Addicts 50% van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intake gesprek/behandeling verrekenen wij 25% van de behandeling. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
 • Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Whitney’s Beauty Addicts de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het hele honorarium berekenen.
 • Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Whitney’s Beauty Addicts de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.
 • Whitney’s Beauty Addicts moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Speciale aanbiedingen:

 • V.I.P. afspraken kunnen ieder moment gepland worden.
 • Voor een reservering van een V.I.P. afspraak dient er een aanbetaling te worden gedaan van 25%, de rest in de salon voor de behandeling afrekenen.
 • Een V.I.P. afspraak is bedoeld voor mensen die een afspraak buiten werkuren en/ of zon- of feestdagen behandeld willen worden.
 • De insta deal geldt als een éénmalige aanbieding en geldt voor zowel foto’s las video’s.
 • Verwijzingskorting is voor vergelijkbare behandeling, tenzij anders overeengekomen.
 • Verwijzingskorting geldt eenmalig per nieuwe klant.
 • De verwijzingskorting geldt op het moment dat de nieuwe klant voor zijn/ haar behandeling geweest is.
 • De nieuwe klant moet hierbij uw naam vermelden.

Verantwoording en eigen risico:

 • Alle opdrachten van cliënt aan Whitney’s Beauty Addicts worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 • Door opdracht te geven aan Whitney’s Beauty Addicts verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan Whitney’s Beauty Addicts tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
 • Cliënt verklaart dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
 • Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Aansprakelijkheid:

 • Cliënt geeft een opdracht aan Whitney’s Beauty Addicts hierbij verklaart zij dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen, om het beoogde resultaat te bereiken. Whitney’s Beauty Addicts kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken. 
 • Ondanks dat Whitney’s Beauty Addicts haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 • Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 • Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Whitney’s Beauty Addicts dit (medisch) niet verantwoord vindt mag Whitney’s Beauty Addicts de behandeling weigeren.
 • Whitney’s Beauty Addicts is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Whitney’s Beauty Addicts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • Whitney’s Beauty Addicts is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor de behandeling(en), cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
 • Voor het geval Whitney’s Beauty Addicts aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Whitney’s Beauty Addicts voor de desbetreffende levering  en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 • Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Whitney’s Beauty Addicts ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Betaling:

 • Whitney’s Beauty Addicts vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd. 
 • De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de betaling te voldoen contant of per pin.

Garantie:

 • Whitney’s Beauty Addicts gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het warenwetsbesluit kleurstoffen.Whitney’s Beauty Addicts is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

Beschadiging en diefstal:

 • Whitney’s Beauty Addicts heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. 
 • Whitney’s Beauty Addicts meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten:

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Whitney’s Beauty Addicts en de behandelende specialiste. Whitney’s Beauty Addicts zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

 

Persoonsgegevens & Privacy:

 • De cliënt voorziet Whitney’s Beauty Addicts vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Whitney’s Beauty Addicts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • Whitney’s Beauty Addicts neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Whitney’s Beauty Addicts behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Geheimhouding:

 • Whitney’s Beauty Addicts is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Whitney’s Beauty Addicts verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Recht:

 • Op elke overeenkomst tussen Whitney’s Beauty Addicts en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. 
 • Whitney’s Beauty Addicts is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.